Kvalitetssäkring

På Codeaction ser vi kvalitetssäkring av programvara som ett sätt att garantera att affärsmålen effektivt uppnås. Codeaction hjälper sina kunder med det med hjälp av strukturerade metoder och processer, från idé till leverans och underhåll.

Codeaction har lång erfarenhet av kvalitetssäkring förenat med både bredd och djup inom flera områden. Codeaction åtar sig en rad olika uppdrag, från uppdrag helt och hållet utförda av entreprenörer på plats eller på eget kontor till olika yrkesrelaterade tjänster.

Strategi och ledning

Inom strategi och ledning koncentrerar vi oss på att identifiera vad ni som kund behöver inom kvalitetssäkringsområdet och varför. Allt börjar med att vi sätter oss in i er vision och era mål. Baserat på det gör vi en nulägesanalys och identifierar hur kvalitetssäkringsarbetet kan bidra till en effektiv verksamhet där de uppställda målen uppfylls.

Exempel på områden som vi går igenom och kan tillhandahålla:

 • Teststrategi
  • Identifiering av prioriteringar, verksamhetens mål och hur nuvarande kvalitetssäkringsarbete uppfyller dessa mål.
  • Kravhantering, konfigurationshantering, testledning, verktyg, organisation
  • Effektiv testning. Testar ni rätt saker?
  • Genomgång av testverktyg och av vad som passar verksamheten
  • Automatisering av tester, vad som ska automatiseras och varför.
  • Definition av målen med respektive testfas
  • Analys av riskerna, kostnaden för programmeringsfel och intäkter/produktivitetsökning
  • Förståelse för vilka resurser som är tillgängliga, inklusive intern personal och de testverktyg och tekniker som behövs
 • Testledning
  • Säkerställande av att resurser och verktyg används på ett effektivt sätt
  • Säkerställande av att det finns teststrategier
 • Vägledning
  • Regelbunden vägledning för att öka kunskapsnivån
  • Förbättring av effektivitet och resultat

Codeaction hjälper kunderna med testning av funktioner och annat för att säkerställa produkter av hög kvalitet som lever upp till angivna krav.
Funktionstestning garanterar att produkten fungerar som förväntat och annan testning garanterar exempelvis produktens prestanda.

Exempel på testning som Codeaction kan hjälpa till med:

 • Funktionstester
  • Enhetstestning
  • Funktionstestning
  • Integrationstestning
  • Testautomatisering
 • Annan testing
  • Prestandatestning
  • Belastningstest
  • Stresstest
  • Gränssnittstest
  • Säkerhetstestning

Värdmiljö

Det kan vara kostsamt och tidskrävande att lägga upp nya miljöer och det ligger ofta långt från kärnverksamheten.

Codeaction hjälper er att lägga upp och sköta de miljöer som ni behöver för att garantera kostnadseffektiv och flexibel testning.

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller:

 • Uppläggning av miljöer
  • Utveckling
  • Systemtest
  • Acceptanstest
  • Produktion
 • Underhåll och support
 • Dedikerad miljö eller virtuell miljö
 • Prestanda- och belastningstestning
 • Vägledning
  • Hur man lägger upp och ger support i olika miljöer

Test av stora datamängder

Vid testning av datalager eller system med stora datamängder handlar det helt och hållet om aktuella data och affärsregler.

Codeactions kunder har komplicerad affärslogik och lagrar alltmer data. Data lagras i affärsinformationssystem och datalager, men det är svårt att verifiera att alla data i systemen är korrekta och giltiga.

Codeaction hjälper er att definiera den teststrategi och testmetodik som behövs för testning av stora datamängder.

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller:

 • Planering och utförande av tester av datalager och kuber
 • Definition av lämpliga testmetoder
 • Administration av testrapporter
 • Säkerställande av korrekta testdata
 • Inläsning av testdata i testmiljöer och kuber

Validering av säkerhet

IT-miljöernas ständigt föränderliga natur betyder att företag och organisationer regelbundet måste testa säkerhet och regeluppfyllelse för att se till att de förblir effektiva och följer gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser.

På Codeaction kan vi hjälpa er med våra informationsvalideringstjänster. Vårt erbjudande styrs inte bara av att IT-miljöerna blir alltmer komplexa och riskfyllda, utan även av det växande antalet bestämmelser som måste testas.